បណ្ណសារ សំរាប់ ចំណាត់ក្រុម ‘Uncategorized

big bang   Leave a comment

Advertisements

បានចុះផ្សាយ ខែ​កុម្ភៈ 12, 2016 ដោយ fangdragon ក្នុង Uncategorized

big bang   Leave a comment

BIGBANG_061

បានចុះផ្សាយ ខែ​កុម្ភៈ 12, 2016 ដោយ fangdragon ក្នុង Uncategorized

big bang   Leave a comment

បានចុះផ្សាយ ខែ​មីនា 18, 2012 ដោយ fangdragon ក្នុង Uncategorized

Big Bang “ALIVE” 5th Mini Album   Leave a commentបានចុះផ្សាយ ខែ​មីនា 1, 2012 ដោយ fangdragon ក្នុង Uncategorized

big bang   Leave a comment

បានចុះផ្សាយ ខែ​កុម្ភៈ 22, 2012 ដោយ fangdragon ក្នុង Uncategorized

About The Song ‘BLUE’ – Part 1   Leave a comment

បានចុះផ្សាយ ខែ​កុម្ភៈ 22, 2012 ដោយ fangdragon ក្នុង Uncategorized

big bang   Leave a comment

បានចុះផ្សាយ ខែ​កុម្ភៈ 20, 2012 ដោយ fangdragon ក្នុង Uncategorized